แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตวรา ต่างจิตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ โอรส พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชา ศิลปชัยศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศิริพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส เจริญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ เอมทิม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ วัฒิวรรณผล ข้าราชการ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ บุญเต็ม ข้าราชการ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ขอรวมเดช ข้าราชการ สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท พิเภก พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยมจันทร์ บุญไตร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยเพาะช่าง

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เรือนงาม พนักงานวิทยาลัยสังกัดวิทยาลัยพลังงานและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์