ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องการจัดเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระวันที่ 19 เมษายน 2563

  1. ประกาศสมาคมศิษย์เก่าฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2563 
  2. ใบสมัครรับเลือกตั้ง