การให้ส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (วันเสาร์ – อาทิตย์) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ให้แก่บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0 2441 6000 ต่อ 1051/ 1054 ได้ทุกวันทำการ