เพาะช่างคว้ารางวัลศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง ที่ได้รับรางวัลและร่วมแสดง การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1.นายธนพล อินทฤทธิ์ ศิษย์เก่า รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 2.นายอภิสิทธิ์ แสงทอง ปี 4 รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 3.นายจักราวุฒิ โพยนอก ปี 4 รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 4.นายอนุสรณ์ ไชยอยู่ ปี 3 ร่วม แสดง 5.นายพิเชฐ หล้าสืบสาน ปี 3 ร่วมแสดง 6.นายณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์ ปี 4 ร่วมแสดง 7.นายเมธาสิทธิ์ บุญเอกบุศย์ ปี 4 ร่วมแสดง 8.นางสาวสวิตตา เตรียมวงศ์ ปี 4 ร่วมแสดง 9.นางสาวกุลจิรัตน์ ไชยเพชร ปี 4 ร่วมแสดง ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ข้อมูล : เพจประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์