ขอเชิญชมนิทรรศการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เชิญชมนิทรรศการปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะปูนปั้นให้ผู้สนใจศิลปะไทย และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. – 26 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เว้นวันอาทิตย์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยผลงานที่จะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ชิ้นงาน รวมไปถึงผลงานของศิลปินปูนปั้น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 อีกทั้งผลงานประติมากรปั้นปูนยอดเยี่ยมและศิลปินรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 70 ชิ้น

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยนี้ เริ่มมีการจัดการประกวดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 และได้ ดำเนินการ จัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่องถึง 19 ครั้ง โดยวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน ได้ร่วมกันจัดการประกวดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์สืบสานงานศิลปะปูนปั้นให้เป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกของประติมากรปั้นปูนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมานับว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้รับความสนใจจากช่างพื้นบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วม มากขึ้นทุกปี