รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 โดยหลักสูตรที่เปิดรับ คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่

  1. เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและชุมชน
  3. นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่

https://goo.gl/forms/AQmYOqRbkGblCXmm1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเลขโทรศัพท์         02-4416000  ต่อ 1051

Website                      https://rcsee.rmutr.ac.th

E-Mail                         [email protected]

Line ID                       rcsee.rmutr