มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา กับ Shaanxi Business College

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) ร่วมประชุมหารือกับ Mrs. Guo Hong Xia. ( Vice Président ) จาก Shaanxi Business College ถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมทั้งแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) มทร.รัตนโกสินทร์ สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเตรียมพร้อมร่วมมือทางวิชาการ ณ Shaanxi Business College มณฑล ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน