ประกาศสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คุณสมบัติ ลักาณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  pdf_icon

– กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   pdf_icon