รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

 1.  ประกาศประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่ควรทราบก่อน
 2. การจัดลำดับที่นั่งบัณฑิตทั้งหมด 9 คณะ/วิทยาลัย  (บัณฑิตสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบที่นั่งของตนเอง  ในวันฝึกซ้อมรวม  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)
  – วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ( 3 คน)
  – วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ( 109 คน)
  – คณะบริหารธุรกิจ ( 1,214 คน)
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( 338 คน)
  – คณะศิลปศาสตร์ ( 137 คน)
  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ( 210 คน)
  – คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ( 102 คน)
  – คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ( 229 คน)
  – วิทยาลัยเพาะช่าง ( 288 คน)
 3. รายชื่อบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเกียตินิยม ประจำปีการศึกษา  2559
 4. สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559
 5. แผนผังที่นั่งบัณฑิต ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 6. แผนผังภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 7. แผนผังการเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี