กำหนดการการประชุมวิชาการนานาชาติ

กำหนดการการประชุมวิชาการนานาชาติ “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2”  รหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด  word_new

rmutr_10-11-60-1 rmutr_10-11-60-2