Tag Archives: ศิษย์เก่า

โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดโครงการแบ่งรักปันน้ำใจนำความรู้สู่ชุมชนบนดอยสูงครั้งที่ 2 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 21 มกราคม 2561 จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่เป็นศิษย์เก่าฯ หรือผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2561