Tag Archives: ศาลายา

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวาดโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวรรษ ทิมากุล ,นายอังกูร ผิวอ่อนดี ,นางสาวชญาน์ภา อุดเจริญ ,นายโชติวิทย์ สุทธิภักดี , นายปรัชญา พุ่มทรง และนายศุภสัณห์ บุญงอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ชื่อทีม 35 Studio ผลิตหนังสั้นเรื่อง “เชดเบิด” ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 13-9-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน English Language Academy, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ร่วมด้วย

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหากุศลมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

มทร.รัตรโกสินทร์ ส่งมอบธงเจ้าภาพ

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบธงเจ้าภาพ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ส่งมอบธงให้กับ รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด

งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุม

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2017 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่