Tag Archives: วิทยาลัยเพาะช่าง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง *เพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ ขอให้มาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน*

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ เพื่อ

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่13

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสามารถสร้างเครือข่ายศิลปินนานาชาติขยายไปอย่างกว้างขวางจาก

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และ วิทยาลัยเพาะช่าง ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม ได้แก่

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ และ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ นายศุภสัณห์ บุญงอก ชั้นปีที่ 1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน หัวใจในสี่ดวง และ

พิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสวัน

นิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี โดยมี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่ง