Tag Archives: วิทยาลัยเพาะช่าง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัล จากการประกวดออกแบบมอเตอร์ไซด์ Motorbike Innovation Design Award 2017 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

  พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี

นิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน”

พิธีเปิดนิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน” นิทรรศการศิลปกรรมถวายความอาลัยรักแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 5-10-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 16 ท่าน โดยมี

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 Foreign Language and Information Technology Fair 2017 (FIT Fair 2017) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวาดโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวรรษ ทิมากุล ,นายอังกูร ผิวอ่อนดี ,นางสาวชญาน์ภา อุดเจริญ ,นายโชติวิทย์ สุทธิภักดี , นายปรัชญา พุ่มทรง และนายศุภสัณห์ บุญงอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ชื่อทีม 35 Studio ผลิตหนังสั้นเรื่อง “เชดเบิด” ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์