Tag Archives: วังไกลกังวล

การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม อ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล และ อ.กนกพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 5-10-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 16 ท่าน โดยมี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงสร้างสะพาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัล

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์

พิธีสมโภชเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2560

ในพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณี NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน และUPDATE ภาษีอากรปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ นายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีทา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ต้อนรับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) พร้อมด้วย