Tag Archives: ราชมงคล

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2)

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยHsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2) เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ เรื่อง กำหนดวัน เวลารับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.30 – 18.00 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00-14.30 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียนเชิญ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรพิเศษเข้าร่วมการเสาวนา ในกรอบเสวนา กรณีศึกษา การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทยเข้าร่วมโดยมีผู้ร่วมเสวนา จาก 5 แห่ง ได้เเก่

ลงนามบันทึกความร่วมมือ

ลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์กับมหาวิทยาลัยเหอหนาน ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับมหาวิทยาลัยเหอหนาน

โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดโครงการแบ่งรักปันน้ำใจนำความรู้สู่ชุมชนบนดอยสูงครั้งที่ 2 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์

พิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสวัน

นิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี โดยมี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ