Tag Archives: รับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

รับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

รับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โทร. 02-441-6079,  02-441-6077,  089-040-2742      081-488-6998,  081-199-9787,  061-387-9542

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาดนตรีไทยเพื่อเข้าเป็นนักดนตรีประจำวงมโหรีดุริยรัตนโกสินทร์ ปีการศีกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 อาคารสำนักงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม (หลังตึกคณะบริหารธุรกิจ) ในวันและเวลาราชการ  (8.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อและประกาศแนบท้ายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อและประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก,ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายชื่อนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ระเบียบการสอบคัดเลือก , ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา) ฉบับแก้ไข และประกาศเกณฑ์การรับสมัครโควตา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559