Tag Archives: มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัล จากการประกวดออกแบบมอเตอร์ไซด์ Motorbike Innovation Design Award 2017 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม อ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล และ อ.กนกพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ อีกวาระหนึ่ง

อธิการบดีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ อีกวาระหนึ่ง ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์ขยายระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้

ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย องค์การนักนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา นักศึกษา จัดกิจกรรม ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

  พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี

การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย

ประกาศสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา