Tag Archives: มหาวิทยาลัย

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1  (สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้น สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเพาะช่าง)

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้นสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  (วิทยาลัยเพาะช่าง)

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พื้นที่ศาลายา) ขอให้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  

มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2561

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วย

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง สมัครด้วยตนเอง และรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และเรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี