Tag Archives: บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตที่ 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียน

ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระบบโควตา (MOU) ระหว่าง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง *เพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ ขอให้มาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน*

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2)

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยHsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SusLab2) เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.30 – 18.00 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00-14.30 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์