Tag Archives: นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล และรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง *เพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ ขอให้มาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน*

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ เพื่อ

พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขัน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คว้ารางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมชั้นปี 3 ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมทีมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ

การแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓ และส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยกองสหกิจศึกษา และได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดปีที่ 3 นายพันธกานต์ สีหาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ นางสาวศิริพร แก้วไทรคุ้ม สาขาการบัญชีเทียบโอนปี2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 10 ณ มทร.ล้านนา  

จัดการประชุมโครงการ Youth Camp and Exchange Lion Denmark 2018

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมโครงการ Youth Camp and Exchange Lion Denmark 2018 และ พิธีเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออนเดนมาร์ก ประจำปี 2561

พิธีเปิดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ครั้งที่ 12

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี