Tag Archives: นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัล จากการประกวดออกแบบมอเตอร์ไซด์ Motorbike Innovation Design Award 2017 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม อ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล และ อ.กนกพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์ขยายระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้

ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย องค์การนักนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา นักศึกษา จัดกิจกรรม ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี

นิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน”

พิธีเปิดนิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน” นิทรรศการศิลปกรรมถวายความอาลัยรักแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 5-10-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และนายรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 Foreign Language and Information Technology Fair 2017 (FIT Fair 2017) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวาดโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวรรษ ทิมากุล ,นายอังกูร ผิวอ่อนดี ,นางสาวชญาน์ภา อุดเจริญ ,นายโชติวิทย์ สุทธิภักดี , นายปรัชญา พุ่มทรง และนายศุภสัณห์ บุญงอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ชื่อทีม 35 Studio ผลิตหนังสั้นเรื่อง “เชดเบิด” ได้รับรางวัล