Tag Archives: นักศึกษา

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1  (สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้น สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเพาะช่าง)

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้นสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  (วิทยาลัยเพาะช่าง)

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พื้นที่ศาลายา) ขอให้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง สมัครด้วยตนเอง และรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตที่ 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “โปรแกรมการศึกษาที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบเพิ่มเติม (สำหรับคุณวุฒิ ปวช. / ปวส.)