RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และ วิทยาลัยเพาะช่าง ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม ได้แก่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดปีที่ 3 นายพันธกานต์ สีหาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ นางสาวศิริพร แก้วไทรคุ้ม สาขาการบัญชีเทียบโอนปี2

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 10 ณ มทร.ล้านนา  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 10 จัดโดย มทร.ล้านนา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ และ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 

ประกาศคณะกรรมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

จัดการประชุมโครงการ Youth Camp and Exchange Lion Denmark 2018

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมโครงการ Youth Camp and Exchange Lion Denmark 2018 และ พิธีเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออนเดนมาร์ก ประจำปี 2561