ทำเนียบผู้บริหาร

rmutr01
rmutr1
E-Mail : siva.v@rmutr.ac.th

                                                            รองอธิการบดี

rmutr06 rmutr014
อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์
รองธิการบดี
E-Mail : wachari.c@rmutr.ac.th
นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ
รองอธิการบดี
E-Mail : sarinrat.aka@rmutr.ac.th
rmutr013 rmutr02
ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองอธิการบดี
E-Mail : krichkanok.s@rmutr.ac.th
รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดี
E-Mail : udomvit.k@rmutr.ac.th
rmutr09 rmutr017
อาจารย์ประพัฒน์  สีใส
รองอธิการบดี
E-Mail : prapat.see@rmutr.ac.th
ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
รองอธิการบดี
E-Mail : chulalak.pai@rmutr.ac.th
rmutr26 rmutr_ceo_12-9-57-2
ผศ.รุจี  พาสุกรี
รองอธิการบดี
E-Mail :rujee.pas@rmutr.ac.th
ผศ.นภาพร  นาคทิม
รองอธิการบดี
E-Mail : napapon.nar@rmutr.ac.th
rmutr021 rmutr016
ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง
รองอธิการบดี
E-Mail : akera.rat@rmutr.ac.th
 ดร.ฟ้าใส  สามารถ
รองอธิการบดี
E-Mail : phasai.s@rmutr.ac.th
rmutr04 rmutr03
 อาจารย์สิปปะ  ด้วงผึ้ง
รองอธิการบดี
E-Mail : sippa.dua@rmutr.ac.th
 ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา
รองอธิการบดี
E-Mail : supaporn.pin@rmutr.ac.th
 rmutr25
อาจารย์คงศักดิ์  นาคทิม
รองอธิการบดี
E-Mail : kongsak.nar@rmutr.ac.th

 

                                              ผู้ช่วยอธิการบดี

rmutr023 rmutr34
อาจารย์วรพงษ์  อรุณเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : worapong.aru@rmutr.ac.th
 ดร.พิมุข  สุศีลสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : pimuk.sus@rmutr.ac.th
rmutr022  rmutr33
  อาจารย์ณัฏฐ์  ตั้งปรีชาพาณิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : nuth.tha@rmutr.ac.th
 ผศ.วรางคณา  นิ่มเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : warangkana.nim@rmutr.ac.th
 rmutr32  rmutr31
 นายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : saksit.v@rmutr.ac.th
 ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : sorat.mon@rmutr.ac.th

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น