ทำเนียบผู้บริหาร

rmutr01
rmutr1
E-Mail : siva.v@rmutr.ac.th

                                                            รองอธิการบดี

rmutr06 rmutr014
อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์
รองธิการบดี
E-Mail : wachari.c@rmutr.ac.th
นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ
รองอธิการบดี
E-Mail : sarinrat.aka@rmutr.ac.th
rmutr013 rmutr02
ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองอธิการบดี
E-Mail : krichkanok.s@rmutr.ac.th
รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดี
E-Mail : udomvit.k@rmutr.ac.th
rmutr09 rmutr017
อาจารย์ประพัฒน์  สีใส
รองอธิการบดี
E-Mail : prapat.see@rmutr.ac.th
ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
รองอธิการบดี
E-Mail : chulalak.rmutr.ac.th
rmutr_ceo_12-9-57-2
ผศ.รุจี  พาสุกรี
รองอธิการบดี
E-Mail :
ผศ.นภาพร  นาคทิม
รองอธิการบดี
E-Mail : napapon.nar@rmutr.ac.th
rmutr021
ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง
รองอธิการบดี
E-Mail : akera.rat@rmutr.ac.th

                                              ผู้ช่วยอธิการบดี


rmutr023
อาจารย์ วรพงษ์  อรุณเรือง

ผู้ช่วยอธิการบดี

E-Mail : worapong.aru@rmutr.ac.th

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น