รายงานฐานข้อมูล สกอ.

ปีการศึกษา 2/2556
1. รายงานเอกสารเผยแพร่ด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2/2556
  • - รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด pdf_icon
  • - รายงานบุคลากรสายวิชาการ pdf_icon
  • - รายงานบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา pdf_icon
2. รายงานเอกสารเผยแพร่ด้านนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2556
  • - รายงานจำนวนนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการ pdf_icon
  • - รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดpdf_icon
  • - รายงานจำนวนนักศึกษาจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED pdf_icon
3. รายงานเอกสารเผยแพร่ด้านหลักสูตร ปีการศึกษา 2/2556
  • - รายงานข้อมูลหลักสูตร pdf_icon
4. รายงานเอกสารเผยแพร่การเงินอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2556
  • - ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษา pdf_icon
  • - ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต pdf_icon
5. รายงานเอกสารเผยแพร่การมีงานทำของบัณฑิต
  • - รายงานการวิเคราะห์การมีงานทำของบัณฑิต pdf_icon

ใส่ความเห็น