ข่าวประกวดราคา

 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดทดลองพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว และ IoT (Internet of Thing) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 16-7-61 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการแบบจำลองการผลิตโดยการควบคุมด้วย PLC จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPECตาราง  9-7-61  icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดทลองพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว และ IOT (internet of Thing) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  25-5-61 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  15-5-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  1-5-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้างปับปรุงโถงทางเดินเข้าด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / ตาราง / BOQ / แบบหนังสือประกอบการเสนอราคา / แบ่งงวด / รายการมาตรฐานการก่อสร้างปี 2561 / ปรับปรุงโถงทางเดิน 1-5-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาคอนกรีตอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / ตาราง / BOQ / แบบหนังสือประกอบการเสนอราคา / แบ่งงวด / รายการมาตรฐานการก่อสร้างปี 2561 / ปรับปรุงหลังคาคอนกรีต  1-5-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องประชุมบัวสวรรค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / Diagram TOR / SPEC / ตาราง 1-5-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / เผยแพร่แผน / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC 1 / แบบห้อง 1SPEC 2 / แบบห้อง 2 / ตาราง  4-4-61
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแบบจำลองเสมือน (Virtual Reality) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / เผยแพร่แผน / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  3-4-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถประจำตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  27-3-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทำต้นแบบและผลิตงานไม้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่แผน / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  27-3-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC 1 / แบบห้อง 1 / SPEC 2 / แบบห้อง 2 / แปลนพื้นที่  19-3-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการแบบจำลองการผลิตในระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ / ร่างเอกสาร / TORSPEC / ตาราง  9-3-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ระบบภาพห้องประชุมไอยรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  5-3-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงและระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อาคารปฏิบัติการสันทนาการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  22-2-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดฝึกทดลองและเรียนรู้หลักการทำงานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 14-2-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (ครั้งที่ 2 ) ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศัยกภายนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง  2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัฯฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR  / SPEC 1  / SPEC 2 / ตาราง 9-1-61
 • - ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ประกาศ  5-1-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดออกแบบกราฟฟิกพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 4-1-61
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการหล่อและอบชุปแข็งโลหะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 28-12-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ประกอบด้วย 1. เครื่องฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องฉาบผิวด้วยระบบใบมีด จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 28-12-60
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงป้ายอาคารสิรินทร และฝ้าเพดาน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและหลังคา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิสวกรรมวัสดุ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศเผยแพร่ / ประกาศ / ร่างเอกสารTOR  / SPEC 1SPEC 2 / ตาราง  22-12-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  22-11-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกทักษะทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมระบบจำลองสถานีฝึกแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  15-11-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  5-10-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกทักษะทางอ้านอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมระบบจำลองสถานีฝึกแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทฑมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  5-9-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  24-8-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  24-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน ประกาศ / SPEC / ตาราง 21-8-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอมด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  21-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเขียนแบบ ประกอบแบบ วิเคราะห์แบบและสั่งการเครื่องจักร เพื่อสร้างชิ้นงานจากแบบในงานทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด  ประกาศ / ตาราง  21-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน ประกาศ / SPEC / ตาราง 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม  ประกาศ / SPEC / ตาราง 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมประจำคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง  ประกาศ / SPEC 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 2 ของวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน  ประกาศ / ตาราง 4-7-60

ใส่ความเห็น