ข่าวประกวดราคา

 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (ครั้งที่ 2 ) ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศัยกภายนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง  2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัฯฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR  / SPEC 1  / SPEC 2 / ตาราง 9-1-61
 • - ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ประกาศ  5-1-61 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดออกแบบกราฟฟิกพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 4-1-61 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการหล่อและอบชุปแข็งโลหะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 28-12-60 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ประกอบด้วย 1. เครื่องฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องฉาบผิวด้วยระบบใบมีด จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง 28-12-60 icon_16
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงป้ายอาคารสิรินทร และฝ้าเพดาน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60 icon_16
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและหลังคา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60 icon_16
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60 icon_16
 • - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิสวกรรมวัสดุ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  28-12-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศเผยแพร่ / ประกาศ / ร่างเอกสารTOR  / SPEC 1SPEC 2 / ตาราง  22-12-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  22-11-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกทักษะทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมระบบจำลองสถานีฝึกแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  15-11-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  5-10-60
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกทักษะทางอ้านอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมระบบจำลองสถานีฝึกแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทฑมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  5-9-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  24-8-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  24-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน ประกาศ / SPEC / ตาราง 21-8-60
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอมด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  21-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเขียนแบบ ประกอบแบบ วิเคราะห์แบบและสั่งการเครื่องจักร เพื่อสร้างชิ้นงานจากแบบในงานทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด  ประกาศ / ตาราง  21-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน ประกาศ / SPEC / ตาราง 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม  ประกาศ / SPEC / ตาราง 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมประจำคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง  ประกาศ / SPEC 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 2 ของวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน  ประกาศ / ตาราง 4-7-60

ใส่ความเห็น