ข่าวประกวดราคา

 • - ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  5-10-60 icon_16
 • - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกทักษะทางอ้านอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมระบบจำลองสถานีฝึกแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทฑมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  5-9-60 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  24-8-60 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ / ร่างเอกสาร / TOR / SPEC / ตาราง  24-8-60  icon_16
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน ประกาศ / SPEC / ตาราง 21-8-60 icon_16
 • - ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอมด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  21-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเขียนแบบ ประกอบแบบ วิเคราะห์แบบและสั่งการเครื่องจักร เพื่อสร้างชิ้นงานจากแบบในงานทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด  ประกาศ / ตาราง  21-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน ประกาศ / SPEC / ตาราง 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตรกรรม  ประกาศ / SPEC / ตาราง 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมประจำคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง  ประกาศ / SPEC 18-8-60
 • - ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 2 ของวิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 1 งาน  ประกาศ / ตาราง 4-7-60

ใส่ความเห็น