ผู้อำนวยการ/คณบดี

ดร.สำเนียง  องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์เสาวณิต  ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ดร.รักชนกชรินทร์  พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ดนัย  วินัยรัตน์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. สมพร  สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ. ดร. ตรึงตรา  แหลมสมุทร คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
อาจารย์รพี  ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
นายณัฐพงษ์  โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
ดร.อนันต์  เตียวต๋อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ. ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สมใจ  ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวนวลฉวี  มั่งมี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นายกุลพัทธ์  กุลชาติดิลก ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
อาจารย์สุเทพ  จ้อยศรีเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
ผศ.วรางคณา  นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ผศ.ธง  อุดมผล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ปวริศร์  มาเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
อาจารย์พิมุข  สุศีลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
อาจารย์ณัจฉรียา  อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ
อาจารย์ขวัญชัย  จันทนา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์
นางสาวพิมรักษ์  บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาววราภรณ์  คงเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพันธิตรา  จตุรภัทรนนท์ ผู้อำนวยกองนโยบายและแผน
ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ดร.ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
อาจารย์วาสุกาญจน์  งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา
ผศ.ศรีสมร ผ่องพุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
อาจารย์อภิเสฏฐ์  สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
อาจารย์คมสันต์  ทับชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล
นายรพีวงศ์  จาตุรงคกุล  ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม