ผู้อำนวยการ/คณบดี

ดร.รัฐศักดิ์  พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์เสาวณิต  ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์คงศักดิ์  นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ดนัย  วินัยรัตน์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจี  พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตรึงตรา  แหลมสมุทร คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
อาจารย์รพี  ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ดร.อนันต์  เตียวต๋อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.สำเนียง  องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สุมาลี  ศรีชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
อาจารย์ชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
อาจารย์สุเทพ  จ้อยศรีเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
ผศ.วรางคณา  นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ผศ.ดร.สมพร  สุขะ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
ดร.ธีรินทร์  คงพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
อาจารย์พิมุข  สุศีลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
นายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์ ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ
อาจารย์ขวัญชัย  จันทนา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์
อาจารย์ณัจฉรียา  อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาววราภรณ์  คงเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพันธิตรา  จตุรภัทรนนท์ ผู้อำนวยกองนโยบายและแผน
ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ฐิติมนต์  ธนกิติเอื้ออังกูร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
อาจารย์วาสุกาญจน์  งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา
ผศ.ศรีสมร ผ่องพุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
อาจารย์อภิเสฏฐ์  สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา