คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ


คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

– สาขาวิชาวิศกรรมการวัดคุม

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

– สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ                                     ออกแบบชุมขนเมือง

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรภายใน

– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

- สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

– สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

- สาขาวิชาการจัดการ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศทางธุรกิจ

– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)

คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

– สาขาวิชาภาษาจีน

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

– สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการโรงแรม - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยเพาะช่าง

*ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม


– สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

– สาขาวิชาหัตถศิลป์

– สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

*ภาควิชาออกแบบ


– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

– สาขาวิชาออกแบบภายใน

– สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

*ภาควิชาวิจิตรศิลป์


– สาขาวิชาจิตรกรรม

– สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

- สาขาวิชาประติมากรรมไทย

– สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา

– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์-

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

 

– สาขาวิชาประติมากรรม