คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ


คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม- สาขาวิชาวิศกรรมการวัดคุม- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม- สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ                                     ออกแบบชุมขนเมือง

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรภายใน

– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

- สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) - สาขาวิชาการจัดการ- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศทางธุรกิจ- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)

คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล- สาขาวิชาภาษาจีน - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น- สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการโรงแรม - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

วิทยาลัยเพาะช่าง

*ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม


– สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

– สาขาวิชาหัตถศิลป์

– สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

*ภาควิชาออกแบบ


– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

– สาขาวิชาออกแบบภายใน

– สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

*ภาควิชาวิจิตรศิลป์


– สาขาวิชาจิตรกรรม

– สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

- สาขาวิชาประติมากรรมไทย- สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์-

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

 

– สาขาวิชาประติมากรรม

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

- สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)