หน่วยงานภายใน

กองกองกลางกองนโยบายและแผน

กองคลัง

กองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนานักศึกษา

กองกิจการพิเศษ

กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

กองสหกิจศึกษา


ศูนย์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ


สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม


 

สำนักสำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานนิติการ

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล


หน่วยงานอื่นๆ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่าราชมงคล