หน่วยงานภายใน

กองกองกลางกองนโยบายและแผนกองคลังกองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนานักศึกษา

กองกิจการพิเศษ

กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

กองสหกิจศึกษา


ศูนย์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ


สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม


 

สำนักสำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานนิติการ

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล


หน่วยงานอื่นๆ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่าราชมงคล