แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

rmutr-Template

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยสามารถตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup และ www.facebook.com/ETDA.Thailand