พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

rmutr_pr_5-7-61-9

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ถือเป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป ทั้งนี้ในพิธีได้มีการมอบโล่ และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_5-7-61-1 rmutr_pr_5-7-61-2

rmutr_pr_5-7-61-3 rmutr_pr_5-7-61-4

rmutr_pr_5-7-61-5 rmutr_pr_5-7-61-7

rmutr_pr_5-7-61-6 rmutr_pr_5-7-61-8

rmutr_pr_5-7-61-10 rmutr_pr_5-7-61-12

rmutr_pr_5-7-61-11 rmutr_pr_5-7-61-13

rmutr_pr_5-7-61-14 rmutr_pr_5-7-61-15

rmutr_pr_5-7-61-16 rmutr_pr_5-7-61-18

rmutr_pr_5-7-61-17 rmutr_pr_5-7-61-19