ต้นทุนต่อหลักสูตรต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเรื่องที่ 4 แนวทางการประเมิน ข้อ 4.1.2 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง

ต้นทุนต่อหน่วย pdf_icon

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ pdf_icon