แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

rmutr_ricr_15-6-61

แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สนใจติดต่อวิทยาลัยผู้ประกอบสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ หรือ อาจารย์ภูริ ชุณห์ขจร โทร 089-020-5773 คุณระภีพงษ์ อุปมา 089-108-0212