ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

- คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม  pdf_icon

- กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  pdf_icon

- ใบเสนอชื่อ  word_new

- ใบสมัคร word_new

- ข้อมูลเบื้องต้น word_new