ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

– รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์   pdf_icon