ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

facebook-099-1024x724

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม 

 

 

image002-1024x1019   image003-1024x1019

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ให้อ่านกำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว เพื่อรับทราบวันเวลากำหนดการต่าง ๆ

หมายเหตุ : หากผู้ผ่านการคัดเลือกท่านใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดการที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในรอบนั้น ๆ