ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

rmutr_edt_4-5-61

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี pdf_icon