ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

rmutr_23-4-61

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

– คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม  pdf_icon

– กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  pdf_icon

– ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  word_new

– ใบสมัคร  word_new

– ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร  word_new