ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

rmutr_hr_2-4-61-1-1

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และเรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

– คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม  pdf_icon

– กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  pdf_icon

– ใบเสนอชื่อ word_new

– ใบสมัคร  word_new

– ข้อมูลเบื้องต้น  word_new