พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Institut Culinaire Disciples Escoffier

rmutr_rice_12-3-61-8

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร ระหว่างวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ กับ สถาบัน Institut Culinaire Disciples Escoffier สหพันธรัฐฝรั่งเศสโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ Mr.Fabian Forni อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย Dr.Pierre Kalaijian ผู้อำนวยการของ Paris Luxury School and Designed Representative of Media School Group และ Mr.Robert Fontana ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบัน Institut Culinaire Disciples Escoffier เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

rmutr_rice_12-3-61-1 rmutr_rice_12-3-61-3

rmutr_rice_12-3-61-4 rmutr_rice_12-3-61-6

rmutr_rice_12-3-61-7 rmutr_rice_12-3-61-5

rmutr_rice_12-3-61-2 rmutr_rice_12-3-61-10

rmutr_rice_12-3-61-11 rmutr_rice_12-3-61-9