ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

rmutr_28-2-61-1

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านประกาศ  pdf_icon