เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน

ผู้บริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> pdf_icon