การแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

rmutr_pr_14-2-61-1

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆมาบูรณาการและประยุกต์ใช ้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและยังเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 สถาบัน รวม 65 ทีมโดยมีรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพร้อมรางวัลทุนการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการแข่งขัน และมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1500 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_14-2-61-2 rmutr_pr_14-2-61-3

rmutr_pr_14-2-61-6 rmutr_pr_14-2-61-7

rmutr_pr_14-2-61-4 rmutr_pr_14-2-61-5

rmutr_pr_14-2-61-8 rmutr_pr_14-2-61-9

rmutr_pr_14-2-61-10 rmutr_pr_14-2-61-11

rmutr_pr_14-2-61-13 rmutr_pr_14-2-61-12

rmutr_pr_14-2-61-15 rmutr_pr_14-2-61-14

rmutr_pr_14-2-61-16 rmutr_pr_14-2-61-18

rmutr_pr_14-2-61-17 rmutr_pr_14-2-61-19

rmutr_pr_14-2-61-20 rmutr_pr_14-2-61-23

rmutr_pr_14-2-61-22 rmutr_pr_14-2-61-21

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์