ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

rmutr_pr_13-2-61-6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓ และส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยกองสหกิจศึกษา และได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ บัวขาว และนางสาวปาริชาติ ถาวร หมวดสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นายฐิติกรณ์ ตรีศิริกุล และนางสาวนัดดาพร วัดพ่วง หมวดนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ หลงเปลี่ยว ,นางสาวกุลชา ชูช่วย ,นายภูมิกร ธรรมนิตย์ถาวร ,นายพงศธร ปัญญาวิมุติ ,นางสาวปวีณ์นุช ท้าวอุทัย ,นายสรัล รักอยู่ และนายศุภกร บรรหารักษ์ ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_13-2-61-2 rmutr_pr_13-2-61-1

rmutr_pr_13-2-61-3 rmutr_pr_13-2-61-4

rmutr_pr_13-2-61-5 rmutr_pr_13-2-61-7

rmutr_pr_13-2-61-8 rmutr_pr_13-2-61-10

rmutr_pr_13-2-61-9 rmutr_pr_13-2-61-11