ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

–  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  pdf_icon

– กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  pdf_icon

– ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม   pdf_icon

– ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  pdf_icon

– ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  pdf_icon