ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

rmutr_bus_6-2-61-3

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดปีที่ 3 นายพันธกานต์ สีหาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ นางสาวศิริพร แก้วไทรคุ้ม สาขาการบัญชีเทียบโอนปี2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมที่1 ประเภทการประกวดเขียนแผนธุรกิจ นายนรานันทน์ สุวรรณศรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ปี 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฎิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ) โดยมีอาจารย์กฤตพร วงศ์ถาวร อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ควบคุมทีม ในงานการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6

rmutr_bus_6-2-61-4 rmutr_bus_6-2-61-2

rmutr_bus_6-2-61-1

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ