ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

rmutr_hr_31-1-61-1

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

– ดาวน์โหลดประกาศ  pdf_icon