ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

rmutr_hr_12-1-61-1-4

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ เรื่อง กำหนดวัน เวลารับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

– ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง  pdf_icon

– ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลารับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  pdf_icon

– ใบสมัคร  word_new