ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

rmutr_rcsee-12-1-61-1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00-14.30 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

RMUTR_RCSEE_timetable--ac1517-01