สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้น

rmutr_29-12-60-5

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่งวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ปลูกจิตสำนึก และพัฒนาศิลปะปูนปั้น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา ศิลปะปูนปั้นไทยได้สืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตศิลปะปูนปั้นนิยมปั้นเกี่ยวกับพุทธประวัติ รูปเคารพ และลวดลายประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมประเภทวัดและวังเป็นส่วนใหญ่ ส่วนช่างที่ทำงานปูนปั้นจะเป็นช่างหลวงที่อยู่ในความดูแลของราชสำนัก รวมถึงช่างพื้นบ้านในพื้นที่นั้นๆ ทำให้เกิดสกุลช่างต่างๆ โดยกระบวนการวิธีการ โดยเฉพาะสูตรปูน การผสม และการเก็บรักษาปูนยังคงเป็นความลับของช่างแต่ละคนแต่ละกลุ่ม มีการถ่ายทอดความรู้กันมาในกลุ่มช่างนั้นๆ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 4-27 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

rmutr_29-12-60-1 rmutr_29-12-60-2

rmutr_29-12-60-3 rmutr_29-12-60-4

rmutr_29-12-60-6 rmutr_29-12-60-7

rmutr_29-12-60-14 rmutr_29-12-60-9

rmutr_29-12-60-8 rmutr_29-12-60-13

rmutr_29-12-60-17 rmutr_29-12-60-16

rmutr_29-12-60-12 rmutr_29-12-60-11

rmutr_29-12-60-10 rmutr_29-12-60-15

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์