งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

rmutr_pr_29-11-60-14

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 RSPG9 | ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ดำเนินการจัดการประชุมโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ นำเสนอการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

rmutr_pr_29-11-60-1 rmutr_pr_29-11-60-2

rmutr_pr_29-11-60-4 rmutr_pr_29-11-60-3

rmutr_pr_29-11-60-5 rmutr_pr_29-11-60-6

rmutr_pr_29-11-60-7 rmutr_pr_29-11-60-8

rmutr_pr_29-11-60-9 rmutr_pr_29-11-60-11

rmutr_pr_29-11-60-12 rmutr_pr_29-11-60-13

rmutr_pr_29-11-60-10

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์