กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

http://tcas.rmutr.ac.th/ สำหรับคุณวุฒิ ม.6 
http://grade.rmutr.ac.th/ สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.