กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

rmutr_14-11-60

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รับแบบโควตา และรอบรับตรง ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

http://tcas.rmutr.ac.th/ สำหรับคุณวุฒิ ม.6 
http://grade.rmutr.ac.th/ สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.