ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

rmutr_pch_8-9-60-1

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวรรษ ทิมากุล ,นายอังกูร ผิวอ่อนดี ,นางสาวชญาน์ภา อุดเจริญ ,นายโชติวิทย์ สุทธิภักดี , นายปรัชญา พุ่มทรง และนายศุภสัณห์ บุญงอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ชื่อทีม 35 Studio ผลิตหนังสั้นเรื่อง “เชดเบิด” ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที โครงการ “ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”โดยมีอาจารย์นันณัฐฐ์ จีรภัทร์วรากุล และอาจารย์ศราวุฒิ ศรีศักดิ์ เป็นที่ปรึกษา

rmutr_pch_8-9-60-2